In het kader van de wetgeving betreffende ‘pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW)’ zijn binnen vzw De Loods twee vertrouwenspersonen aangesteld bij wie je terecht:

  • Leeuwerck Céline
  • Patrick Malbrancke

Wanneer een personeelslid meent gepest te worden, geweld aangedaan te worden of seksueel ongepast behandeld te worden, hetzij door een personeelslid van binnen de instelling, hetzij door een externe medewerker (geen klachten betreffende gedrag van jongeren), kan deze steeds een gesprek aanvragen met één van de vertrouwenspersonen. Deze aanvraag kan zowel mondeling, telefonisch of schriftelijk gebeuren.

De vertrouwenspersoon blijft steeds een neutraal standpunt innemen, zowel tegenover de ‘aanklager’ als tegenover de ‘aangeklaagde’.

Na een eerste contact met de vertrouwenspersoon volgt een eerste gesprek, op een neutrale plaats (keuze van ‘aanklager’), waarbij de ‘aanklager’ een informele klacht uit. De vertrouwenspersoon luistert, neemt nota van de klacht en geeft eventueel enkele adviezen.

Er volgt een gesprek met de ‘aangeklaagde’ waarbij de vertrouwenspersoon probeert te bemiddelen tussen beide partijen. Nadien volgt een tweede gesprek met de ‘aanklager’ ter evaluatie.

Wanneer deze bemiddeling geen afdoend effect blijkt te hebben, kan de aanklager overgaan tot een formele klacht. Hierbij kan de vertrouwenspersoon contact opnemen met de (externe) preventieadviseur, die op zijn beurt de werkgever schriftelijk op de hoogte brengt van de formele klacht. Deze klacht kan vervolgens eventueel resulteren in een klacht bij:

  • de medische inspectie
  • de arbeidsauditeur
  • een procedure voor een burgerlijke rechtbank. 

Het spreekt voor zich dat valse en ongegronde klachten onderhevig zijn aan een sanctie.