Wat kan jij van ons verwachten?

a. Individuele begeleiding (IB)

Iedere jongere op het TCK, ook jij, krijgt een IB. Hij/zij zal als een constante figuur jouw traject mee uitstippelen en bewandelen. Dit in de eerste plaats in samenspraak met jou, maar ook met je context en het volledige TCK – team. Concreet zal je IB samen met jou enkele zaken in kaart proberen brengen:

  • je krachten en talenten
  • je hulpvragen
  • je doelstellingen
  • je context en je steunfiguren
  • de wijze waarop je naar zelfstandigheid zou willen toewerken en wie hierbij betrokken moet/mag worden en op welke wijze.

Je IB is ook een vertrouwenspersoon waar je steeds op kan en mag terugvallen, wanneer je dit zou willen. Hij/zij zal en kan je ook ondersteunen op diverse domeinen: psychosociaal, administratief, budgettair, praktisch, …

b. Contextbegeleiding (CB)

Naast een IB, krijgt iedere jongere ook een CB. Je CB zal samen met jou en je IB een aantal zaken op zich nemen:

  • Samen je netwerk en je steunfiguren in kaart  brengen en de wijze waarop deze betrokken kunnen worden.
  • Een verbindende rol vervullen tussen jou en je context.
  • Contact met je context regelen indien nodig.
  • Concrete afspraken maken met je context over hun betrokkenheid in de begeleiding
  • Opvolgen van school, werk, vrienden, enz. (wie dit opneemt wordt afgesproken met je IB).

c. Het TCK – team

Naast de IB en de CB, zijn er ook dagelijks begeleiders aanwezig op het TCK bij wie jij en/of je context steeds terecht kunnen. Er is hier iedere avond ook een begeleid(st)er aanwezig tot 23u. Die persoon is diezelfde nacht ook van permanentie. Dat wil zeggen dat je in noodsituaties deze begeleid(st)er steeds kan en mag opbellen. Daarnaast is er overdag ook een zorgcoördinator aanwezig waar je eventueel bij terecht kan. De zorgcoördinator zal ook steeds bij besprekingen aanwezig zijn en volgt de weg die je aflegt op het tck vanop een afstand en zal bijsturen en ondersteunen waar nodig.

d. Jongerenoverleg 

Iedere eerste donderdag van de maand, vindt er een vergadering plaats waar alle jongeren van het TCK op verwacht worden. Op deze vergadering kunnen zaken besproken worden die voor iedereen van het TCK belangrijk zijn. Deze zaken kunnen zowel van jou, als van de andere jongeren komen maar ook van de begeleiders.

e. Teamvergadering

Iedere dinsdagnamiddag is er een teamvergadering voor de begeleiders en de zorgcoördinator van het TCK. Op dit team wordt de situatie van iedere jongere, ook van jou, minstens maandelijks besproken en geëvalueerd. Waar nodig worden er ook beslissingen genomen over het traject dat je aflegt en worden er ook afspraken tussen je IB, je CB en het team gemaakt en/of bijgestuurd. Je kan zelf ook steeds vragen aan je IB meegeven voor op het team (bijv. aankoop van iets, toestemming om uit te gaan, vragen over de begeleiding, enz.).

f. Handelingsplan en evolutiebespreking

Tijdens de eerste zes weken van de begeleiding wordt er samen met je IB, je CB en je zorgcoördinator een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de talenten, de zorgen en de doelstellingen van jou en je context neergeschreven. Dit wordt ook besproken met jou en je context en ondertekend. Vervolgens worden de doelstellingen uit je handelingsplan iedere zes maanden opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd door alle betrokken partijen tijdens een evolutiebespreking.
 
g. Nazorg & opvolging
 
Van zodra je de leeftijd van 20 jaar bereikt hebt, stopt de TCK – begeleiding. De wet bepaalt dit zo. Dit betekent echter niet dat de begeleiding van de ene dag op de andere zou wegvallen. Het einde van de begeleiding zal samen met jou grondig voorbereid worden en ook na de leeftijd van 20 jaar kan je verder begeleid worden, indien je dit zou willen, vanuit de module contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (Cbaw). De begeleiding vanuit Cbaw zal overigens door dezelfde begeleiders gebeuren als je begeleiding op het TCK. Je zal met andere woorden dezelfde IB, CB en zorgcoördinator kunnen behouden.  
 
Dit is uiteraard vrijwillig en indien je liever geen begeleiding meer zou willen na je 20ste verjaardag kan dit ook. Dat is keuze die je samen met je begeleiders en je contextfiguren zal moeten maken. Ook wanneer je ervoor zou kiezen om geen verdere begeleiding te krijgen zullen we nog geregeld eens contact met je opnemen om te horen hoe het met je gaat en waar we eventueel nog zouden kunnen helpen.