Visie

 

De missie van onze organisatie willen we nadrukkelijk nastreven en realiseren vanuit een mensvisie en een ethiek die zich vertaalt in een aantal fundamentele waarden, een basishouding en een werkvorm die ons denken dagelijks richting moet geven en ons professioneel handelen moet sturen.


Onze fundamentele waarden

Gelijkwaardigheid

Dit houdt in dat hulpverleners en jongeren/context beslissingen samen nemen, in dialoog en volwaardig partnerschap. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het slagen van het hulpverleningstraject.


Respect

Respect betekent dat men de ander onvoorwaardelijk als een waardig en waardevol benadert.

Mildheid

Mildheid betekent in deze dat men voorrang geeft aan de mens, eerder dan aan de regels. Alsook, dat men bereid is om te vergeven en te herbeginnen.

Sereniteit

Evenwicht, rust en balans als persoon en in de wijze waarop je de ander benadert en daarbij teruggaat naar de essentie.

Integriteit

Eerlijkheid en oprechtheid ten aanzien van jezelf en ten aanzien van de ander, die tot uiting komen  in je handelen en je menszijn.

Solidariteit

Solidariteit betekent verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en deze delen met elkaar.

Rechtvaardigheid

Het recht om op een correcte wijze behandeld en benaderd te worden in functie van het welzijn van alle betrokkenen.

Pluralisme

Geen onderscheid maken op basis van leeftijd, geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid of vermogenstoestand (cf. art. 3 §1 Kwaliteitsdecreet) en het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar erkennen en een plaats geven in de hulpverlening. 

Vertrouwen

De hulpverlener dient in eerste instantie een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit vormt het fundament van waaruit de rest van het proces vertrekt.

Authenticiteit

Al ken je als hulpverlener een andere context en achtergrond, toch sta je open voor de leefwereld  van de jongere/context waarmee je werkt. Je hoeft je eigen afkomst daarbij niet te verloochenen, je bewaart je eigenheid maar je durft van daaruit ook de ontmoeting aangaan met de ander.

 

Uitgangspunten en accenten
 

Werken vanuit een oplossingsgerichte basishouding

Met geloof in de kracht van de cliënt en zijn context

Met het cliëntsysteem als sturende factor

Gericht op flexibele hulp op maat (binnen een modulair kader)

Competentieversterkend

Vanuit een niet – oordelen

Emancipatorisch en responsabiliserend

Contextgericht werken met een accent op

Dialoog

Op verbindend werken

Op meerzijdige partijdigheid

Contextbegeleiding – Individuele begeleiding – Zorgcoördinatie als begeleidingsvorm

Binnen ieder dossier wenden we zo veel mogelijk expertise aan ten behoeve van de verschillende hulpvragen en dit op verschillende niveaus: intern (multidisciplinair d.m.v. casusoverleg, cliëntbespreking, teamoverleg, etc.) en extern (d.m.v. samenwerkingsverbanden, adviezen vanwege externe diensten, intervisie, cliëntoverleg, ronde tafelgesprekken, etc.).

Daarbij wordt iedere cliënt ook steevast persoonlijk opgevolgd en begeleid door een individueel begeleider (IB) en zijn of haar contextfiguren door een contextbegeleider (CB). De IB, CB en het hulpverleningstraject van iedere cliënt en zijn of haar contextfiguren, worden hierbij aangestuurd en gecoördineerd door een zorgcoördinator (ZOCO).

Nadruk op integrale kwaliteitszorg

Met zorg voor cliënten

Met zorg voor de contextfiguren

En met zorg voor de medewerkers