MISSIE VAN DE ORGANISATIE

Ons Motto:

‘Wij bieden pas hulp, als deze door de cliënt ook als hulp ervaren wordt…’

Onze Missie:

Voor elk cliëntsysteem is een goed functioneren in de maatschappij het primordiale doel van onze hulpverlening.

Wij zijn een multifunctionele organisatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, die zich richt op een krachtgerichte ondersteuning, begeleiding en opvang voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar (binnen de voortgezette hulpverlening tot 21 jaar) en hun context. In deze context is er sprake van een problematische leefsituatie.
 
In elk aspect van de hulpverlening willen wij vertrekken vanuit het principe van het verbindend werken met de context van elke cliënt. Wij werken krachtgericht, empowerend met en voor elke cliënt en diens context.
 
Wij nemen als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op voor de te begeleiden cliënten en hun context. Wij doen dit vanuit een pluralistisch uitgangspunt, vanuit een christelijke traditie met een fundamentele geloof in gelijkwaardigheid als de grondvest voor onze basishouding als hulpverlener. Een basishouding waar respect, mildheid, sereniteit, integriteit, solidariteit en rechtvaardigheid centraal staan.
 
Wij organiseren onze hulp vanuit een modulair aanbod, m.n. mobiele contextbegeleiding . dagbegeleiding in groep (+ contextbegeleiding), verblijf (+ contextbegeleiding) en contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen . Rekening houdend met de vraag van de cliënt, proberen wij steeds het meest passende hulpverleningstraject uit te werken.
Wij toetsen het hulpverleningsaanbod steeds aan het dagelijkse sociale leven van mensen. Onze professionele hulp moet maatschappelijke participatie ondersteunen en faciliteren.
 
Elke hulpverlener in onze organisatie werkt vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte basishouding, zowel naar cliënt als naar context. Als hulpverlener is het onze permanente taak de participatieve mogelijkheden voor cliënten en hun contextfiguren voldoende te installeren.
 
Integrale Jeugdhulpverlening moet ons de mogelijkheid bieden tot actieve intersectorale samenwerking met het brede veld van de hulpverlening (zowel jeugd- als volwassenhulpverlening). Als organisatie is het ook onze missie om zelf actief op zoek te gaan naar een integrale aanpak en begeleiding voor cliënten met een complexe problematiek.
 
Onze deskundigheid staat steeds in functie van goede interne en externe samenwerking. Wij steunen op de kracht van goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde medewerkers en hebben aandacht voor het creëren van kennis- en expertise-ontwikkeling.

Onze organisatie is in 1962 opgericht door de Zusters van het Geloof te Tielt en werkte ruim 30 jaar vanuit een duidelijk christelijke inspiratie en missie. De pluralistische visie van vandaag staat niet haaks op de aangehaalde christelijk geïnspireerde waarden.