Intake
Na het kennismakingsgesprek en wanneer je er voor gekozen hebt om hulp vanuit vzw De Loods te krijgen, zal er een intakegesprek gepland worden met de verwijzer, de jongere en de betrokken contextfiguren. Tijdens dit gesprek is het de bedoeling dat wij naar het verhaal van alle betrokken partijen luisteren om zo een beter zicht te krijgen op wat de hulpvraag juist is en of wij hierin iets kunnen betekenen. Na het intakegesprek zal er pas beslist worden of wij al dan niet hulpverlening kunnen opstarten en waarom wel of niet. 
Bij het intakegesprek zelf zullen van onze organisatie steeds volgende personen aanwezig zijn: een begeleider, een contextbegeleider en een zorgcoördinator. Het intakegesprek zelf bestaat uit vier grote delen: 
  1. Vooraf
Wij vragen steeds om alle info vanwege de verwijzer die omwille van vertrouwelijkheidsreden niet besproken kan worden in het bijzijn van de jongeren en/of bepaalde contextfiguren, vooraf door te geven aan de verantwoordelijke zorgcoördinator. Op die manier kan een open gesprek met alle partijen tijdens de intake gegarandeerd worden en ontstaan er geen schijn van 'achter de rug' - info tegenover de jongeren en/of zijn contextfiguren.
 
          2. Een gezamelijk deel
 
Tijdens het eerste deel van de intake zitten alle aanwezigen samen aan tafel zodat iedereen elkaar kan leren kennen. Er wordt verwezen naar het kennismakingsgesprek, het doel van het intakegesprek wordt toegelicht en de verwijzer kan de aanmelding toelichten vanuit zijn/haar positie.
 
          3. Een individueel deel
 
Tijdens het individuele deel krijgen alle aanwezige partijen (met uitzondering van de verwijzer) vervolgens de kans om individueel te spreken met een begeleider (voor de jongere) of een contextbegeleider (voor de contextfiguren). Op die manier trachten we iedereen zoveel mogelijk ruimte en openheid te bieden om zijn of haar eigen stuk uit het verhaal te brengen.
 
          4. Een afrondend deel
 
Tot slot, zitten alle partijen ter afronding nog eens samen rond de tafel en krijgt iedereen nog een laatste kans om eventueel zaken aan te vullen of te vragen.