Ik ben een personeelslid
Heb je een klacht over een bepaald feit, ben je ontevreden over een bepaalde situatie die met de werking van de Loods te maken heeft dan… probeer je best in de eerste plaats hierover te praten met de persoon met wie je het probleem hebt. Indien dit te moeilijk is, praat dan met iemand die jou en de situatie kent. Misschien kan die persoon je verder helpen. Helpt dat niet dan kan je een klacht indienen.

Een klacht is een geuite ontevredenheid die kan handelen over: andermans handelen, een afspraak, een uitspraak, de materiële omgeving en infrastructuur, de werkmiddelen (telkens binnen een organisatiegebonden materie), die niet overeenstemt met eigen verwachtingspatroon, of vooropgesteld verwachtingspatroon van de instelling of de algemeen gangbare en maatschappelijk aanvaarde normen.

De klacht wordt rechtstreeks of onrechtstreeks (via collega), mondeling of schriftelijk gemeld aan de directie. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de aanmelder anoniem wenst te blijven in het verder verloop van de klachtafhandeling, deze keuze wordt gerespecteerd. De directie registreert de klacht op een daartoe voorzien registratieformulier, waarbij aanleiding-gevende feiten en omstandigheden worden neergeschreven. Bij mondelinge klacht vraagt directie toestemming aan de aanmelder om over te gaan tot registratie.

Elke klacht wordt geanalyseerd door directie, die beslist welke medewerkers hij daarin betrekt of opdracht geeft tot analyse. Bij de analyse wordt gelet op volgende aspecten:

  • mogelijke ontstaansfactoren
  • de ernst die de aanmelder aan de klacht geeft
  • de ernst die de directie aan de klacht geeft

Van daaruit worden 2 initiatieven genomen:

  • bepalen van de stappen die zullen gezet worden t.a.v. de aanmelder
  • bepalen van de vastgestelde tekortkoming(en) vanuit de klacht
Op elke klacht geeft de directie een antwoord aan de aanmelder. De directie geeft rechtstreeks of onrechtstreeks, na of tijdens de behandeling van de klacht feedback aan de aanmelder. De aanmelder kan ook op eigen initiatief feedback vragen over de klachtbehandeling. Deze feedback moet inhouden dat het voor de aanmelder duidelijk is welke maatregelen zullen volgen op de klacht. Vanuit deze maatregelen ontstaan nieuwe afspraken (procedures) om de geuite klacht preventief te benaderen. De aanmelder wordt bevraagd over diens tevredenheid over de maatregelen. Indien de aanmelder hierover niet tevreden is, wordt er doorverwezen naar een externe instantie. 

Klachten over directie worden op dezelfde manier gemeld bij de zorgcoördinator van de afdeling. De zorgcoördinator staat in voor het samenstellen van een klachtencommissie ad hoc, die zorgt voor de afhandeling van de klacht op dezelfde manier zoals hiervoor beschreven. Kunnen deel uitmaken van de klachtcommissie ad hoc: personeelsleden, zorgcoördinaoren, leden van de Raad van Bestuur…

Met een klacht over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties, enz. kan je ook steeds terecht bij:

Meer info over de vertrouwenspersoon en de syndicale delegatie kan je terugvinden in de menubalk links.