Binnen vzw De Loods bestaat een syndicale afvaardiging. Volgende personen maken hier deel van uit:

  • Petra Breine
  • Jolien Bouton
  • Annelies Goossenaerts

De syndicale delegatie is te bereiken via syndicaledeloods@gmail.com of via persoonlijk contact in de organisatie.

Elk personeelslid kan ten allen tijde bij één van bovenvermelde personen terecht met vragen betreffende sociale wetgeving of opmerkingen betreffende de werksfeer. Het gaat hier enkel om vragen met betrekking tot de algemene organisatie, het personeelsbeleid en personeelsaangelegenheden.

Het doel is tweeledig:

  • een spreekbuis voor alle personeelsleden: hetgeen er onder het personeel leeft ter sprake brengen bij de directie om samen te proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing uit te werken.
  • een kanaal om bepaalde directiebeslissingen bij het personeel kenbaar te maken en te verduidelijken.

De vergadering tussen syndicale afvaardiging en directie vindt tweemaandelijks plaats en wordt publiekelijk geagendeerd door de syndicale afvaardiging. Eventuele vragen of opmerkingen dienen ten laatste 14 dagen vooraf ingediend te worden. Nadien worden alle personeelsleden schriftelijk op de hoogte gebracht.